صفحه آرایی مجله بیمه ما

صفحه آرایی مجله بیمه ما

طراحی مجله بیمه ما در نرم افزار ایندیزاین انجام شده و تعداد صفحات صفحه آرایی مجله در حدود 60 صفحه بوده است. طراحی و صفحه آرایی مجله ساده و شکیل بوده و از فضاهای خالی به درستی استفاده شده است.